सुचना पाटी

०७२।०४।२५ गतेको लिखित परिक्षा उत्तीण बर्ग B, C तर्फको प्रयोगात्मक परीक्षाको तालिका

                                                                                                                                                                             मिति २०७२।०४।२५
    मिति ०७२।०४।२५ गते लिखित परिक्षा उत्तीण परिक्षार्थीहरुको बर्ग B, C (कार, जिप, भ्यान, टेम्पु) तर्फको प्रयोगात्मक परीक्षा निम्न तालिका अनुसार हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । तोकिएको दिनमा कुनै परिक्षार्थीहरुको प्रयोगात्मक परिक्षा छुट्न गएमा पुनः परीक्षा लिईने छैन ।

                                                      प्रयोगात्मक परीक्षाको कार्य तालिका

मिति                                नयां दर्ता तर्फ               बर्ग थप तर्फ                           कैफियत
२०७२।०५।२९                 १ देखि ७० सम्म           १ देखि ५५ सम्म    
२०७२।०५।३०                ७१ देखि १४० सम्म        ५६ देखि ११० सम्म    
२०७२।०६।०३               १४१ देखि २११ सम्म        १११ देखि १६६    
२०७२।०६।०४              २१२ देखि २८२ सम्म        १६७ देखि माथि    
२०७२।०६।०५              २८३ देखि माथि                                                  र C को सबै अन्तिम दिन

                                                                                                              यातायात व्यवस्था कार्यालय,
                                                                                                                 स.च.अ.पत्र, बागमति ।

अन्य सुचना: