सुचना पाटी

B, C तर्फको दरखास्त फारम दर्ता बन्द गरिएको ।

मितिः २०७२/०४/२९

                                                                 दरखास्त फारम दर्ता बन्द गरिएको ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट प्रकाशित पूर्व सूचना बमोजिम तोकिएको कार्यतालिका अनुसार लिइदै आइरहेको वर्ग  B, C (कार, जिप, डेलिभरी भ्यान र टेम्पु) तर्फको हाल सम्म स्वीकृत भई सकेका दरखास्त फारमहरुको प्रयोगात्मक परिक्षा असोज / कार्तिक महिना सम्म निर्धारण भैं सकेकोले उक्त मिति सम्मको प्रयोगात्मक परिक्षा सम्पन्न नभए सम्मका लागि मिति २०७२।०४।३१ गते आईतबार देखि नै लागु हुने गरी वर्ग  B, C तर्फको दरखास्त फारमहरु दर्ता गर्ने कार्य बन्द गरिएकोे व्यहोरा सम्बन्धित सरोकारबाला सबैमा जानकारी गराईन्छ । उक्त कार्यबाट सेवाग्राहीहरुमा पर्न गएको असुविधाप्रति कार्यालय क्षमा प्रार्थी छ ।

                                                                                                            यातायात व्यवस्था कार्यालय,
                                                                                                               स.च.अ.पत्र, बागमति ।
 

अन्य सुचना: